otrdiena, 2016. gada 31. maijs

Ārpus mācību darba aktivitātes ar vecākiem

https://www.youtube.com/watch?v=kf9kKz_nFYQ&feature=youtu.be

Transnacionālā projekta sanāksme Bulgārijā

https://www.youtube.com/watch?v=k-YS-6DvweY&feature=youtu.be

 No 05.-08.maijam 2016.g. notika transnacionālā KA2 skolu stratēģisko skolas sadarbības partnerību projekta Nr. 2014-1-TR01-KA201-0117245 “ERASMUS +” “ High School Drop Outs: One is too many” sanāksme Bulgārijas partnerskolā. Uz projekta sanāksmi devās Līga Krūmiņa un Aina Ezeriņa.
                Sanāksmes mērķi bija analizēt Portugāles skolēnu mobilitātes ieguvumus, veikt skolēnu aptaujas apkopojumu, noformēt Eiropasi  skolēniem, apspriest eTwinning platformas projekta tekošos darbus un Bulgārijas komandas prezentācija par eTwinning procedūru. Tāpat tika apspriesti tekošā gada rezultāti un to izplatīšanas veidi, kā arī nākošā gada plāni un tikšanās datumi, skolēnu aptaujas rezultāti par otro projekta gadu un prezentācija par budžeta plūsmu jāsagatavo uz transnacionālo sanāksmi Norvēģijā, kas notiks 2016.gada septembrī.

                Tikšanās laikā iepazināmies ar bulgāru skolu, tradīcijām, apmeklējām Sofijas centru un vērojām militāro parādi. Pēdējā dienā visi devās uz vissvētāko vietu Bulgārijā Rilas klosteri un apmeklējām pilsētu Blagoevgrad.

pirmdiena, 2016. gada 30. maijs

Laiks kopā ar vecākiem

Alūksnes novada vidusskolā projekta “Erasmus +” ietvaros maijā tika organizētas radošās darbnīcas bērniem kopā ar vecākiem un mācību ekskursija uz pasākumu “Mēs par tīru Latviju!”. Vecāki kopā ar bērniem varēja apmeklēt kādu no 4 darbnīcām – “Tanagramas”, “3D Origami”, “Pārvērtības” un “Mācies ar prieku angļu valodu”.
Darbnīcas “Tanagramas” mērķis bija izveidot īpašu tēlu ( iepriekš dots tikai siluets vai kontūra) vienlaicīgi izmantojot visas dotās figūras, kuras nedrīkstēja  pārklāties. Ir zināms, ka tas ir izgudrots Ķīnā Songu Dinastijas laikā.  Spēle attīsta loģisko domāšanu un iztēli. 8.klases zēni vadīja šo darbnīcu, bet vecāki kopā ar bērniem mēģināja salikt no dotajām figūrām zaķi, lapsu, sunīti un citas figūras. Darbnīcas laikā risinājās sarunas, kad vajadzēja vienam otru uzklausīt un pieņemt kopīgu lēmumu.
Darbnīcā “3D Origami” bērni saviem vecākiem rādīja un mācīja, kā izveidot 3D Origami gabaliņus. Lai iemācītos tos locīt nepieciešama precizitāte, pacietība un sadarbība. Savienojot izveidotos gabaliņus, visi kopā salika krāsainu puķi, kas parādīja, cik katrs no mums ir dažāds. Kopā veiktais darbs izdevās skaists, un katrs no dalībniekiem priecājās par to.
Darbnīcas “Pārvērtības” mērķis bija no savāktajiem pudeļu krāsainajiem korķiem izveidot dzīvniekus, puķes, kukaiņus un citus tēlus. Skolā tiek veikta papīra, plastmasas, elektropreču, bateriju, stikla šķirošana. Ne visas lietas tiek nodotas otrreizējai pārstrādei, daudzas no tām var izmantot mācību procesā, tā arī vecākus kopā ar bērniem iesaistot citās skolas organizētajās aktivitātēs, padarot mācību procesu interesantāku un aizraujošāku.
Darbnīcas “Mācies ar prieku angļu valodu” mērķis bija kopā ar vecākiem dziedāt dziesmas angļu valodā ar kustībām, spēlēt pašu veidotas galda atmiņas spēles par dažādām tēmām. Apgūt  angļu valodu un sadarboties vienam ar otru ir svarīgas mūsdienu prasmes gan bērniem, gan pieaugušajiem. Vecākiem bija interesanti vērot, kā sarunājas bērni angļu valodā, un arī paši apguva jaunas prasmes. Darbnīcā valdīja radoša un priecīga noskaņa.
Radošo darbnīcu noslēgumā skolēni aicināja savus vecākus uz koncertu, pateicās savām māmiņām par ikdienas rūpēm un mīļumu, dāvināja pašdarinātus apsveikumus un savas izaudzētās puķes.
Mācību ekskursijas galamērķis bija piedalīties gada vērienīgākajā vides un veselīgas atpūtas pasākumā visai ģimenei – Zaļās jostas vides festivāls “Mēs par tīru Latviju!”. Pasākums tika rīkots Pasaules vides dienas ieskaņās, akcentējot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu.
Mūsdienās, kad vecāki ir ļoti aizņemti,  laiks kopā ar viņiem ir īpaši nozīmīgs, sevišķi tiem jauniešiem, kuriem ir grūtības mācībās un nav motivācijas apmeklēt skolu. Pēc darbnīcām tika veikta skolēnu aptauja par pasākuma nozīmīgumu un nepieciešamību. Skolēni savās atbildēs minēja, ka paticis būt kopā ar vecākiem, sarunāties, kopā darboties, mācīt vecākus un justies labi, jo tam ikdienā neatliek laika.
           


pirmdiena, 2016. gada 2. maijs

SKOLĒNU ĪSTERMIŅA MOBILITĀTE PORTUGĀLĒ


No 29.02.-04.03.2016. Alūksnes novada vidusskolas skolotāji Vadims Savkovs un Aina Ezeriņa kopā ar skolēniem Danu Melgalvi, Gunti Celmu, Kristeru Mustu piedalījās projekta “High school drop outs – One is too many” ( Skolēnu atskaitīšana no skolas: arī viens ir daudz!”) mācīšanās aktivitātē Portugālē.
            Lai varētu piedalīties projekta darba sesijā tika veikts apjomīgs sagatavošanās darbs. Mācīšanās aktivitāte ietvēra sevī skolēnu Parlamenta izveidi savā skolā, diskusijas par izglītības problēmām, kā arī problēmu risinājumus. Divu mēnešu ilgā darba posmā mūsu skolēni kopā ar skolotāju atbalstu nonāca pie sekojošiem secinājumiem.   Izglītības sistēmas problēma attiecībā uz bērnu ‘’atkrišanu’’ mūsuprāt iedalāma divās daļās ; 1. Izglītības satura problēma
2. Interešu izglītības problēma (bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas)
Runājot par izglītību saturu jau vairākus gadus tiek atzīmēts, ka tas ir novecojis, neatbilst mūsdienu prasībām un vajadzībām. Lai skolēns varētu veiksmīgi iekļauties modernajā sabiedrībā, ir nepieciešams izglītību diversificēt un profesionalizēt. Vēl jo vairāk, uzskatām, ka Latvijā ir jāievieš obligātā vidējā izglītība, jo saņemot to mūsu jaunieši kļūtu konkurētspējīgāki darba tirgū pēc mācību beigšanas.
Diversifikācija jeb izglītības dažādošana nozīmē, ka jāveido sistēma, kurā izglītības pakalpojumus varētu sniegt gan iestādes, gan individuāli skolotāji, gan cilvēks pats sev, saņemot par to valsts atzītus izglītības dokumentus..Par nepieciešamību dažādot izglītību liecina tas fakts, ka Latvijā ir diezgan daudz cilvēku, kas veiksmīgi strādā specialitātēs, kuras nekad nav apguvuši. Jādažādo ne tikai  izglītības iegūšanas veids, bet arī saturs. Bloku sistēma spētu pilnveidot tagadējo mācību sistēmu. Jo ja skolēnam ir jāpavada 7-9 stundas skolā un katrā stunda ir jāmācas cits priekšmets, laikā, kad stundas ir beigušās viņš neko vairs neatceras. Bloku sistēma piedāvā sadalīt priekšmetus pa radniecigās grupās, vai arī pa tos grupēt atbilstoši skolēna izvēlētajam mācību virzienam.
Piemēram,   sadalot priekšmetus radniecīgo priekšmetu blokos : Valodu diena, Dabaszinātņu diena u.c. Audzēknim atvieglotu mācību procesu ar to, ka koncentrēties uz radniecīgu priekšmetu apguvi būtu vieglāk. Var arī vidusskolas posmā ieviest skolēnu specializāciju atbilstoši iespējamai nākotnes profesijai, tādā veidā skolēnam padziļitoti apgūstot nepieciešamo mācību priekšmetu blokus (piemēram, skolēnam, kurš vēlas nākotnē nodarboties ar tehniku pdziļināti apgūt eksaktās zinātnes uc.). Būtisks jautājums ir arī par to, lai pēc mācībām skolēns interesanti un lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Būtu jāmaina skolu darbs tā, lai arī pēc stundu beigām skolēniem gribētos tur uzturēties, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, pavadot laiku ar vienaudžiem, iegūstot jaunu pieredzi. Šobrīd retās skolas piedāvā šādu iespēju. Bieži vien piedāvātie pulciņi un nodarbības skolēnam nav interesantas vai piemērotas.
            Portugālē skolēni tika sadalīti trijās lielās darba grupās, kurās, savukārt, katram vajadzēja prezentēt un aizstāvēt savas valsts izvirzītos priekšlikumus, ieklausīties citos un atrast kopējos secinājumus problēmām izglītībā un to risinājumus. Prieks par to, ka mūsu skolas skolēnu priekšlikumi tika ņemti vērā un publicēti nobeiguma secinājumos. Mācīšanās aktivitātes ietvēra grupu darbu, diskusijas, kā arī prezentēšanas prasmes. Skolēniem bija jāmāk pielietot iegūtās angļu valodas zināšanas skolā praktiskā darbā. Nav viegli vienoties 10 valstīm par kopējām izglītības problēmām un to risinājumiem. Kopdarbu bija nepieciešams apkopot prezentācijā un prezentēt auditorijai. Pēc skolēnu grupu prezentācijām tika balsots par labākajiem priekšlikumiem, kas būtu neieciešami , lai samazinātu skolēnu atskaitīšanu no skolas.
 Darba gaitā skolēni iepazinās ar Vila Verde privāto skolu, kura piedāvā apgūt daudzas izglītības programmas, rezultātā iegūstot iemaņas dažādās profesijās, kā pavārs, oficiants, mehāniķis, elektriķis, dizaineris utt. Katru dienu mūs priecēja skaisti, pašu skolēnu klāti pusdienu galdi nu gluži kā augstas klases restorānos (viņu skolotājs gatavo pusdienas portugāļu futbola izlases komandai). Tāpat skola piedāvā apgūt vidusskolas programmu arī nepilna laikaapmācībā. Skolēni par pusdienām norēķinās speciālos bankomātos, nav nekādas kases. Skolas jaunieši piedalās ļoti daudzos projektos, ir aktīvi un ļoti radoši.
            Portugāle, ļoti fascinējoša valsts ar arhitektūru, kas ir saglabājusies gadsimtiem, ar katedrālēm un baznīcām katrā ielas galā, ar smaidīgiem cilvēkiem, ar mājām ar zilām flīzītēm, ar ziedošajām magnolijām un rododendriem un okeāna elpu. Mēs apskatījām vairākas pilsētas: Porto, Bragu un mazāku pilsētiņu – Vila Verde. Apmeklējām Labā Jēzus svētnīcu, kas ir iekļauta UNESCO sarakstā. Projekts deva iespēju mazlietiņ ieskatīties Portugālē, un jau iemīlēt to, kas liek domāt, ka noteikti kādreiz būs tur jāatgriežas. Jaunieši guva lielu pieredzi savā dzīvē, jo tik tāls brauciens visiem bija pirmo reizi. Katru reizi rakstot par projekta aktivitātēm, ir jāuzsver, ka jaunieši iemācās komunicēt ar dažādu valstu pārstāvjiem, iegūst jaunus draugus, jaunas atziņas un pieredzi visai dzīvei un vēl un vēl daudz ieguvumu. Un vērtības jau nemainās, mainās cilvēki, valstis, taču atziņas paliek.

 Aina Ezeriņa, projekta koordinatore

SEMINĀRI UN RADOŠĀS DARBNĪCAS ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLĀ            Skolas un vecāku kopējais mērķis ir ieinteresēt skolēnus mācību procesā, motivēt apmeklēt skolu, padarīt skolas dzīvi interesantāku, saistošāku skolēniem, tāpēc Alūksnes novada vidusskolā projekta “Erasmus +” ietvaros tika organizētas vairākas aktivitātes gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, tādas kā radošās darbnīcas, apmācības un semināri. Vairākas aktivitātes notika vienā dienā.
            ” Skolas sirdspuksti ir skolēni. Bet skolas stiprums – skolotāji.”(L.Štasule) Ja skolotājs ir priecīgs, ar jaunām idejām, tad arī skolēniem noteikti vairāk patīk mācīties. Tāpēc skolotājus uzmundrināja Narmadas tautskolas lektore Anda Pēkšēna ar apmācības kursu  “Pofesionālās izdegšanas draudu mazināšana, saskarsmes prasmju uzlabošana un radošu metožu apguve”. Skolotāji dienas garumā praktiski darbojās, ieguva zināšanas kā būt saskaņā ar sevi, kas var palīdzēt sevis izzināšanai un kā strādāt, lai nebūtu profesionālās izdegšanas.Skolotāji mācījās praktiskas lietas, izvirzīja savus mērķus un nosprauda uzdevumus kā tos sasniegt kā arī atbildēja uz jautājumu : Kas dod skolotājam gandarījumu par ieguldīto darbu?”
 Dienas noslēgumā notika skolas konference , kurā piedalījās skolēnu vecāki. Ikdienā bieži rodas situācijas, kad starp skolu un skolēna vecākiem veidojas komunikācijas barjeras. Tas notiek dažādu iemeslu dēļ, liedzot visām iesaistītajām pusēm sasniegt kopīgu mērķi. Kā šādas situācijas risināt? Kādas ir tipiskākās saziņas problēmas? Ko skolotājs var darīt, lai komunikāciju uzlabotu? Sociālais pedagogs Anna Zaula no Rīgas Centra humanitārās vidusskolas dalījās pieredzē par skolēnu un skolotāju sadarbību un vecāku lomu tajā. Lektore ar reāliem piemēriem no prakses stāstīja vecākiem par skolotāju pienākumiem un atbildību, par to, ka skolotājs ir tāds pats cilvēks kā viņi un ir ļoti ieinteresēts, lai viņu bērni ar prieku mācītos un pabeigtu skolu.
Skolēni tajā pašā dienā darbojās radošajā darbnīcā “TĀSI TAISI”. Ceļojošās darbnīcas “TĀSI TAISI” galvenais mērķis ir iepazīstināt skolēnus, skolotājus un bērnu vecākus ar vienu no senākajiem amatiem – bērza tāss apstrādi. Šī mērķa sekmīgai īstenošanai tika izvēlēta konkrēta mērķauditorija – skolēni, paredzot, ka viņi dalīsies savā jauniegūtajā pieredzē arī ar saviem ģimenes locekļiem, tādā veidā nododot informāciju tālāk. Nodarbības  rīko un vada amatnieki Madara Putna un Kaspars Zvirbulis.
Vecākie skolēni mācījās kā būt līderim, nodarbību vadīja  Biznesa vadības koledžas direktors Jānis Stabiņš. Meistarklases “Esi līderis” mērķis ir iedrošināt vidusskolēnus un topošos studentus mērķtiecīgai karjeras izvēlei, tādēļ šajā nodarbībā jaunieši uzzināja veiksmīgas karjeras priekšnoteikumus, diskutēja par interesējošiem jautājumiem un dalījās savos nākotnes mērķos.
 Būt līderim, tas nenozīmē tikai būt galvenajam, tas nozīmē prast prezentēt savas idejas, aizstāvēt tās, būt pārliecinātam par sevi un mācēt strādāt komandā. Jauniešiem šīs prasmes noderēs ikvienā darbā.
Mēs uzskatām, ka skolēnu motivācija mācībām arī ir motivācija iet uz noteikto skolu, kura piedāvā interesantas nodarbības, citādākas no obligātās vielas. Tāpēc mūsu skolā tika organizētas radošā meistarklase “ Tehniskā jaunrade”, kur skolēni (jaunākie ar vecākajiem) , kā arī skolēnu vecāki konstruēja no izlietotajām lietām mašīnas, robotiņus u.c. Tāpat notika meistarklase “Datorika” , kurā tiek apgūti programmēšanas un jaunāko tehnoloģiju izmantošanas pamati. Šīs nodarbības vada Līga Krūmiņa.
Pēc semināriem un meistarklasēm tika veikta aptauja visām iesaistītajām grupām. 97% no aptaujātajiem vecākiem un skolotājiem uzskatīja, ka bija ļoti nepieciešamas šādas nodarbības. Respondenti piedāvātajos semināros un lekcijās uzzināja jaunas metodes, tās deva ierosmi nebaidīties darīt lietas citādi un dalīties ar idejām, kā arī sadarboties, lai atrisinātu kopējās problēmas. 85% no aptaujātajiem vecāko klašu skolēniem pauda, ka “Esi līderis” meistarklases palīdzēja noticēt savām spējām un uzdrīkstēties sāk kaut ko jaunu.100% no jaunākajiem skolēniem bija sajūsmā par meistarklasēm un ir gatavi nākt uz skolu pat brīvdienās. Apkopojot aptaujas rezultātus, secinām, ka izvēlētās meistarklases un semināru tēmas bija ļoti noderīgas un vienoja mūs kopējam mērķim- sadarbojoties, motivēt skolēnu izglītības ieguvi.
Ja skola piedāvā interesantas nodarbības, iesaistot vecākus, tad skolēns grib un vēlas nākt uz skolu!
Aina Ezeriņa, projekta koordinatore